top of page
Caută

Episcopii MOREOM: „Părinții să își țină copiii aproape de ei, oriunde ar fi!”

An de an, la Duminica Rusaliilor, cei șase ierarhi din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale (MOREOM) adresează un cuvânt părintesc tuturor credincioșilor din sutele de comunități parohiale și monahale din cele 9 țări din Europa de Vest și de Sud.


„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan. 7, 37-38)


Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,


Astăzi toată obştea creștinească cea dreptslăvitoare prăznuiește pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii. După cum Însuşi Domnul făgăduise apostolilor Săi zicând că: „…va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului Care de la Tatăl purcede…” (Ioan, 15, 26), Duhul Sfânt S-a pogorât peste ucenicii Mântuitorului, îmbrăcându-i în acea „putere de sus” (cf. Lc. 24, 49) care a făcut din ei adevărați martori ai lui Dumnezeu, prin faptă şi prin cuvânt, printre oameni. Astăzi este împlinirea gândului cel din veac al lui Dumnezeu, descoperit nouă prin întruparea Fiului Său cel Unul-născut şi prin Înălţarea şi şederea Sa „de-a dreapta Tatălui”, care au adus firea omenească la locul şi demnitatea care îi fuseseră hărăzite încă de la facere.

Duhul Sfânt „Care pretutindenea este şi toate le plineşte” se pogoară nu numai peste apostoli ci şi peste noi toţi cei care, prin Botez, am fost renăscuți întru acea așezare și demnitate de care aminteam mai sus. Căci Dumnezeu, pentru a ne izbăvi din moartea cea veșnică pe care am moștenit-o prin căderea strămoșilor noștri, Adam şi Eva, şi care ni s-a transmis, generație după generație, a rânduit pentru noi o a doua naștere, prin apă și prin Duhul Sfânt, în Biserică. De aceea, ne spune Domnul, de nu se va naște cineva din apă şi din Duh, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan. 3, 5), pentru că „Duhul este Carele dă viață, trupul nu foloseşte la nimic” (Ioan. 6, 63). Şi apostolul Pavel adaugă: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, în­de­lunga-răbdare, bu­nătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea pof­telor. Împotriva acestora nu este lege.” (Gal. 5, 22-23).

Una din stihirile vecerniei praznicului ne spune: Pe toate le dă Duhul Sfânt: „izvorăşte prorocii, sfinţeşte pe preoţi, pe cei necărturari i-a învăţat înţelepciune, pe pescari cuvântători de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plineşte”. Toată această mulțime de daruri se revarsă din nou peste întreaga obște creștinească, mijlocind sfințenie, înțelepciune, cuvânt de Dumnezeu însuflat şi plinire pentru a deveni mireasă frumos împodobită a Mirelui Care şi-a pus viața pentru ea: Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La acest binecuvântat Praznic suntem, așadar, chemați cu toții să luăm aminte, cercetându-ne fiecare faptele noastre, care sunt „roadele” cele adevărate pe care le vedem rodind în noi înșine de la botez și să chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt să ne sfințească viața. Să cerem mereu, precum odinioară prorocul David în Psalmul 50: „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele” (v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire și de har.


Iubiți credincioși,

Anul acesta, în Patriarhia Română, se acordă o mare atentie satului românesc, care este in mare parte astăzi părăsit de mulți dintre noi, cei ce trăim departe, în toată Europa. Multe din obiceiurile noastre frumoase s-au născut în satul pe care l-am lăsat în urmă, lăsând cu el o parte a sufletului nostru. Însă mulți dintre noi, plecând în străinătate, au lăsat copii, părinți sau bunici în urmă, singuri, uneori chiar abandonați. Dacă părinții și bunicii înțeleg și suportă mai ușor îndepărtarea de cei dragi, copiii, lăsați de către părinți în grija rudelor și apropiaților, suportă foarte greu această îndepărtare și păstrează în sufletul lor urme care nu se șterg niciodată. Copilul crește sufletește și trupește în preajma părinților. Singurii care le pot împărtăși dragostea și căldura sufletească care fac ca omul să se dezvolte armonios, sunt părinții. Lipsa căldurii și iubirii părintești nu pot fi înlocuite cu nimic în viața aceasta. Nimic nu poate justifica astăzi abandonarea și lăsarea copiilor noștri în grija altora. De aceea îndemnăm pe toți părinții să își țină copiii aproape de ei, oriunde ar fi, și chiar dacă uneori lipsurile par a ne copleși, rugăciunea și credința ne țin aproape de Dumnezeu și ne ajută să trecem peste toate încercările.


Iubiți credincioși,

Ca în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, se organizează o Colectă în sprijinirea lucrării pastorale și misionare pe care o desfășoară Centrul Mitropolitan de la Paris. Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru suflet nu o neglijați, căutând pe Dumnezeu și venind în număr atât de mare la biserică. De aceea apelăm din nou la binecunoscuta dumneavoastră bunăvoință și vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață sfântul apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co. 9, 7). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, săvârșind astfel un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

Să mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, pentru toate darurile Sale revărsate în Biserica lui Hristos, mai cu seamă astăzi, când omenirea primește darul Duhului Sfânt, Care se pogoară peste toți cei care Îl primesc cu inima deschisă, căutând sfințirea și sfințenia. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!


Ai voştri ierarhi şi păstori şi de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei


Dată la reşedinţa noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,

la 16 iunie, în anul mântuirii 2019.

Comments


bottom of page